>ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ>Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Στη Cepal Hellas λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διαφάνεια των συναλλαγών με πελάτες και δανειολήπτες και εφαρμόζουμε όλες τις απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που αυτές ενέχουν. Βρισκόμαστε πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση με το Ν. 4557/2018 και την υπ’ αριθ. 281/17.03.2009 Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές εγκυκλίους και συστάσεις Διεθνών Οργανισμών που έχουν υιοθετηθεί για τον σκοπό αυτό.

 

Απαιτούμενα Έγγραφα Πιστοποίησης / Επαλήθευσης Ταυτότητας Πελάτη για σκοπούς Εφαρμογής Δέουσας Επιμέλειας στο πλαίσιο της Πρόληψης και Καταστολής της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Σε εφαρμογή του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η Cepal Hellas ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και υπόχρεο πρόσωπο να συμμορφώνεται με το ως άνω πλαίσιο οφείλει, κατά τη συνέχιση της επιχειρηματικής σχέσης με οποιονδήποτε συναλλασσόμενο, η οποία απορρέει από την παροχή της πίστωσης/δανείου και την επακόλουθη ρύθμιση αυτής, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλειας στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εξακρίβωση και η επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και των εισοδημάτων του βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή. Όταν ο πελάτης ενεργεί μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, η Cepal Hellas υποχρεούται να εξακριβώνει και επαληθεύει και την ταυτότητα του προσώπου αυτού, όπως και τα στοιχεία νομιμοποίησής του.

 

Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε τη συναλλακτική σας σχέση με την Cepal Hellas, παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε ή μας αποστείλετε στην έδρα της Cepal Hellas (Λεωφόρος Συγγρού 209-211, 17121, Νέα Σμύρνη) τα ακόλουθα απαραίτητα, ανά περίπτωση, έγγραφα πρωτότυπα ή επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή:

 

Είναι επίσης πιθανό τα στοιχεία σας που τηρούμε στα αρχεία μας να μην είναι επικαιροποιημένα. Για το λόγο αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να προβαίνουμε στην επαλήθευση των στοιχείων αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να τηρούμε αντίγραφά τους ζητώντας από εσάς εκ νέου τα ως άνω έγγραφα.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κάθε συναλλαγής, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που θα σας ζητήσουμε για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας σας και της οικονομικής σας κατάστασης ενδέχεται να διαφέρουν. Κατά συνέπεια, είναι πιθανόν να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, όπως: 

 

  • δηλώσεις ΦΠΑ, τιμολόγια, φορτωτικές, τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια ή πωλητήρια συμβόλαια, 
  • πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και το σκοπό της επιχειρηματικής σας σχέσης με την Cepal Hellas, 
  • πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό και συναλλακτικό σας προφίλ, ή/και 
  • άλλα έγγραφα. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Cepal Hellas, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με μόνο σκοπό την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ή να τύχουν επεξεργασίας για άλλους σκοπούς.

 

Για τον τρόπο επεξεργασίας και τον χρόνο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται από την Cepal Hellas.