>Οικονομικές Καταστάσεις

Cepal Hellas Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018

Cepal Hellas Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019

Cepal Hellas Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020

Cepal Hellas Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021

Cepal Hellas Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022

Cepal Holdings Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021

Cepal Holdings Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022