>Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020

Cepal Hellas Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021

Cepal Holdings Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021